Akademie

Kurrikulêre Ontwikkeling
Junior Fase

Vakke:
 • Wiskunde
 • Huistaal
 • Eerste Addisionele taal
 • Lewensvaardighede

Leermateriaal:
 • Skryfboeke,
 • Departementele werkboeke vir leerders in Huistaal, Wiskunde en Eerste Addsionele Taal (Engels),
 • Data projektors met aanbiedings,
 • Konkrete leermateriaal vir Wiskunde,
 • Biblioteek wat toegerus is met leesstof en leermateriaal op verskeie vlakke,
 • Rekenaars.

Rekenaaronderrig:
 • Basiese rekenaarvaardighede.
 • Cami Sagteware program: Wiskunde, Lees en Persepsie.

Assessering:
 • Deurlopende informele assessering word daagliks gedoen.
 • Formele assesseringstake (soos vasgestel deur die Departement) word ook elke kwartaal in al die vakke gedoen.
 • ‘n Samestelling van informele sowel as formele assessering word gebruik om die finale punt vir die vak te bepaal.

Leerderondersteuning en verryking:
 • Remediërende- en didaktiese klasse vir leerders wat meer vaslegging benodig.
 • Groepsonderrig word toegepas in Huistaal, Wiskunde en Eerste Addisionele Taal, om te verseker dat leerders wat daartoe instaat is verrykingswerk kan doen of aanbeweeg na die volgende konsep.

Oueraande:
 • Kwartaallikse oueraande waar Rapporte van leerders met ouers bespreek word.

 • Oriënteringsdag:
  • Vir nuwe Graad R’s en 1’s wat by ons gaan aansluit.

  Senior Fase


  Kurrikulum: Intermediêre Fase (Gr. 4 – 6) en Senior Fase (Gr. 7)
  Die Gr. 4 tot Gr. 7 Kurrikulum is gebaseer op die Departement van Basiese Opvoeding se Kurrikulum en Assesseringsbeleid-verklaring (KABV) – CAPS in Engels. Die Nasionale Kurrikulumverklaring is ontwerp vir die bevordering van sosiale transformasie; aktiewe en kritiese denke; kennis en vaardighede; progressie; geloofwaardigheid; kwaliteit en doeltreffendheid.

  Vakke Gr.4 – 6:  
  • Huistaal (Afrikaans)
  • Eerste Addisionele taal (Engels)
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskappe en Tegnologie
  • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde en Geskiedenis)
  • Lewensvaardighede (Kreatiewe Kunste, Liggaamlike Opvoeding, Persoonlike en Sosiale Welsyn)

  Vakke Gr.7:
  • Huistaal (Afrikaans)
  • Eerste Addisionele taal (Engels)
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskappe
  • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde en Geskiedenis)
  • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Tegnologie
  • Lewensoriëntering (Lewensvaardighede en Liggaamlike Opvoeding)
  • Kreatiewe Kunste (visuele kuns en musiek)

  Assessering:
  • Gereelde Skoolgebaseerde Assessering (SBA) vind elke kwartaal plaas. • Kwartaallikse assesseringsroosters word aan die leerders voorsien.
  • Eksamens word gedurende die tweede en vierde kwartaal geskryf.
  • Die gewig van Skoolgebaseerde Assessering (SBA) en die Einde-van-die-jaar Eksamen is as volg:
  • SBA Komponent                               Eindeksamen
   Intermediêre Fase     75%                      25%
   Senior Fase              40%                      60%

   Gedurende die derde Kwartaal voorsien die Departement van Basiese Opvoeding die Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA) vraestelle aan alle Gr. 4 – 7 leerders.

   Gedurende die vierde Kwartaal word die Gr.6-leerders in Taal en Wiskunde geëvalueer deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se Sistemiese Evaluering.

  Handboeke:
  • Die Departement van Basiese Opvoeding voorsien handboeke vir elke vak aan leerders.

  Werkboeke:
  • Elke jaar ontvang leerders Huistaal en Wiskunde werkboeke van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.

  Oefeningboeke:
  • Deel van die skoolfonds is die voorsiening van oefeningboeke vir gereelde skriftelike werk.